Termes & Condicions

~~Condicions d'accés al lloc web i ús dels productes i serveis.

L'accés al lloc web de Iutopia és gratuït sense perjudici que l'adquisició de determinats productes i serveis o, si escau, continguts que aquesta companyia ofereix estigui subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun.
L'usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el que fa referència a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l'usuari es compromet a:
a) No utilitzar cap dels serveis, productes i/o continguts que Iutopia posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il•lícites, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de Iutopia o de tercers.
b) Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del lloc web de Iutopia, així com d'obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il•lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació.
c) No fer un ús il•lícit dels productes, serveis i/o continguts o que pugui suposar un perjudici per a Iutopia. Per tant, l'usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent als productes, serveis i/o continguts, facilitats per Iutopia a través del seu lloc web. En cas que l'usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, o per fer-ne ús indegut, l'usuari exonera expressament Iutopia de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquest efecte, l'usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l'anterior.

Iutopia, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:
a) Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l’usuari.
b) Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment justificades en el lloc web.
c) Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.
d) Modificar el contingut dels productes, serveis i/o continguts que integren el lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l'accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions.
e) Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes i/o continguts oferts a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il•legal o simplement ofensiva.
f) Comunicar als òrgans competents que actuïn en l'exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il•lícites de les quals Iutopia tingui coneixement.